1. Je někdy možné během plavby odstoupit od pravidel COLREG 1972 ?
  1. Pravidla musí být vždy dodržována.
  2. Vždy, když platí místní pravidla (v přístavech a na řekách).
  3. Vždy, pokud je to nutné, aby se zabránilo bezprostředně hrozícímu nebezpečí.
  4. Jen plujeme-li na rekreační jachtě kratší než 6 metrů, na kterou se COLREG nevztahuje.

  odpověď

 2. Které z uvedených plavidel není plavidlo s omezenou schopností manévrovat?
  1. Plavidlo, které klade podmořský kabel.
  2. Plavidlo provádějící odminovací práce.
  3. Plavidlo omezené svým ponorem.
  4. Plavidlo doplňující za plavby své zásoby z jiného plavidla.

  odpověď

 3. Vysvětlete stručně termín bezpečná rychlost.
  1. Taková rychlost, při níž plavidlo neohrožuje plavidla vyvázaná u nábřeží, kolem kterého proplouvá.
  2. "Taková rychlost při které může loď učinit vhodná a účinná opatření k zabránění srážky a zastavit na vzdálenost odpovídající okolnostem a podmínkám."
  3. Taková rychlost, při níž může být včas a přesně určena poloha plavidla.
  4. Taková rychlost, při níž se plavidlo pohybuje po hladině bez nadměrných vibrací a nárazů na vlny.

  odpověď

 4. Kde musí každá loď, využívající systém rozdělené plavby, za normálních okolností vjíždět nebo opouštět dané pásmo provozu?
  1. Kdekoliv, ale tak, aby neohrozila ostatní plavidla.
  2. Pouze ve speciálně vyznačených zónách.
  3. V jeho koncových částech.
  4. Tato pravidla vjezd či výjezd z pásma provozu neupravují.

  odpověď

 5. Plujete na plachetnici, vítr máte z levoboku. Přibližujete se k druhé plachetnici, která má vítr z pravoboku tak, že hrozí nebezpečí srážky. Co učiníte?
  1. Nebudu měnit kurz ani rychlost.
  2. Uvolním jí cestu.
  3. Vyvěsím dvě černé koule a státní vlajku.
  4. Podám pět krátkých tónů svoji houkačkou a počkám na její reakci.

  odpověď

 6. Plujete na plachetnici. Z pravé strany křižuje váš kurz motorová jachta tak, že vzniká nebezpečí srážky. Jaký manévr provedete?
  1. Mám přednost, ale budu sledovat, zda mi tato včas a dostatečně uhne.
  2. Uvolním jí cestu.
  3. Změním kurz nepatrně doleva.
  4. Změním kurz nepatrně doprava.

  odpověď

 7. Které plavidlo nesmí překážet v plavbě plavidlu omezenému svým ponorem?
  1. Neovladatelné plavidlo
  2. Plachetnice
  3. Loď s omezenou manévrovací schopností.
  4. Všechny tři.

  odpověď

 8. Které z uvedených plavidel musí uvolnit cestu ostatním třem?
  1. Loď provádějící lov ryb vlečnými šňůrami s háčky.
  2. Remorkér s vlekem, delším než 200 m, s podstatně omezenými manévrovacími schopnostmi.
  3. Plachetnice
  4. Plavidlo omezené svým ponorem.

  odpověď

 9. Jakou barvu má stožárové světlo?
  1. Červenou
  2. Zelenou
  3. Bílou
  4. Žlutou

  odpověď

 10. V noci za plavby zahlédnete záďové světlo plavidla, které navíc vystavuje dvě světla nad sebou, z nichž vrchní je červené a spodní zelené. Víte, že se jedná o ...
  1. plachetnici.
  2. rybářskou loď provádějící lov ryb.
  3. plavidlo na vzduchovém polštáři.
  4. ponorku, operující na hladině.

  odpověď

 11. Světlo, které se použije jako doplňující k zvukovému signálu podávanému plavidlem ve vzájemném dohledu, musí být
  1. červené kruhové.
  2. bílé kruhové.
  3. žluté kruhové.
  4. žluté zábleskové.

  odpověď

 12. Plujete na 20 metrovém plavidle provádějícím lov ryb jinak než vlečnou sítí. Jaký denní znak musíte vystavovat?
  1. Kužele svisle nad sebou, špičkami k sobě.
  2. Kužel špičkou vzhůru.
  3. Koš.
  4. Dvojkuželový znak

  odpověď

 13. Neovladatelné plavidlo se strojním pohonem, musí vystavovat na nejlépe viditelném místě ...
  1. válec
  2. dvoukuželový znak
  3. dvě koule svisle nad sebou
  4. tři koule svisle nad sebou

  odpověď

 14. Dvě červená kruhová světla umístěná svisle nad sebou na nejlépe viditelném místě musí vystavovat ...
  1. neovladatelné plavidlo
  2. plavidlo s omezenou manévrovací schpoností
  3. plavidlo omezené svým ponorem
  4. loď provádějící lov ryb kruhovými sítěmi

  odpověď

 15. Nevýrazné, částečně zanořené plavidlo, objekt nebo jejich seskupení, jehož pozorování je znesnadněno, musí vystavovat jedno kruhové bílé světlo v přední části a druhé takové světlo v zadní části a dvě dodatečná kruhová bílá světla na okrajích boků, jestliže je ...
  1. jeho šířka menší než 25 m
  2. jeho šířka 25 m a více
  3. jeho délka větší než 100 m
  4. jeho délka délka vleku větší než 200 m

  odpověď

 16. V případě, že předjížděná loď v úzké plavební dráze pochybuje o bezpečném předjetí, může podat svojí houkačkou signál :
  1. jeden krátký, jeden dlouhý, jeden krátký tón.
  2. jeden dlouhý, jeden krátký, jeden dlouhý tón.
  3. čtyři krátké tóny.
  4. pět krátkých tónů.

  odpověď

 17. Plujete v oblasti se sníženou viditelností. V pravém předním sektoru slyšíte jeden dlouhý a dva krátké tóny. Jedná se o ……….
  1. loď na mělčině
  2. vlečené plavidlo, nebo poslední plavidlo vleku
  3. sanitární inspekční člum
  4. plavidlo s omezenou manévrovací schopností

  odpověď

 18. Plavidlo na kotvě za snížené viditelnosti provádějící podmořské práce a mající omezenou schopnost manévrovat, musí ...
  1. podávat jeden dlouhý a dva krátké tóny
  2. podávat jeden krátký a dva dlouhé tóny
  3. v inervalech do 1 min. rychle zvonit na zvon
  4. podávat jeden krátký, jeden dlouhý, jeden krátký tón

  odpověď

 19. skrýt odpovědi

  zobrazit odpovědi

Novinky v e-shopu Yacht Service