Firma Yacht Service byla založena v létě roku 1990. Do konce roku 1993 byla zapsaná v podnikovém rejstříku, od ledna 1994 firmu provozuji jako OSVČ.

Založení vlastní firmy bylo logickým završením dlouholeté praxe v oblasti námořního jachtingu. V roce 1976 jsem se zúčastnil třítýdenního jachtařského kurzu námořního jachtingu v polské Trzebieži. Jako sternik jachtowy jsem poprvé vyplul následujícího roku na moře. Následovala celá řada plaveb po Baltu a Severním moři na polských jachtách. Souběžně s praxí jsem v Polsku a u nás získával vyšší kvalifikační stupně až k dnešnímu stupni A – Yachtmaster ocean z roku 1992. Nyní si svojí kvalifikaci dále zvyšuji v rámci mezinárodní konvence STCW 95. Její absolvování je v zahraničí vyžadováno od všech, pro které se námořní jachting stal povoláním.

Protože jsem byl v roce 1998 jmenován Ministerstvem dopravy jachetním instruktorem a zkušebním komisařem, spočívá významná část mojí činnosti v přípravě a školení námořních jachtařů. Jachtařské průkazy způsobilosti vydávané Ministerstvem dopravy platí od roku 1997, v roce 2000 byla problematika školení jachtařů vyřešena Vyhláškou č.315/2000 Sb.

Pro oblast pobřežní plavby (C) a mořské plavby (B) pořádám pravidelné přípravné kurzy, oblast oceánské plavby (A) školím individuálně formou konzultací. Specializuji se rovněž na individuální přípravu uchazečů. Moje firma vyškolila doposud zhruba 1 000 uchazečů pro oblast plavby C a 200 uchazečů pro oblast plavby B.

Na moři jsem vyškolil v rámci praktických kurzů asi 400 jachtařů. Pro všechny oblasti plavby mám připravená odborná skripta, schválená MD. Skripta rovněž používá k přípravě svých klientů řada školicích středisek.

Druhá část aktivity firmy Yacht Service spočívá v technice námořních jachet.
V roce 1981 jsem po několikaleté přípravě složil kvalifikační zkoušku a stal se technickým inspektorem Polského lodního registru. V roce 1991 jsem byl ve Velké Británii přijat do odborné asociace jachetních konstruktérů, technických inspektorů a brokerů - YBDSA (Yacht Brokers, Designers and Surveyors Association). Od 1996 jsem prováděl v rámci spolupráce s Českým lodním a průmyslovým registrem inspekce námořních jachet a rovněž lodí, které jsou provozovány v rámci koncesované živnosti na vodách ČR.

V rámci spolupráce s ČLPR prohlédl několik desítek námořních jachet a lodí pro koncesovanou živnost.

V roce 2010 jsem byl Námořním úřadem Ministerstva dopravy pověřen provádět technické prohlídky námořních jachet. Za tím účelem získala moje firma v 2011 certifikát jakosti ČSN EN ISO 9001: 2009 v oboru: „Technické prohlídky plavidel, znalecké posudky v oblasti lodní dopravy“.

V roce 2000 jsem byl rozhodnutím krajského soudu v Hradci Králové jmenován soudním znalcem se specializací posuzování technického stavu lodí a plavidel. Kromě samotné inspekce jachet provádí firma Yacht Service konzultace při koupi jachet nebo naopak při jejich prodeji.

V této činnosti pracuji v souladu se Směrnicemi EU pro rekreační plavidla. K dispozici mám veškeré harmonizované normy ISO týkající se stavby jachet jako člen ABYC (American Boat and Yacht Council) mám rovněž veškeré normy pro stavbu plavidel platné v USA. Hlavním mottem firmy je po celou dobu její činnosti spokojenost zákazníků a co nejvyšší kvalita nabízených služeb.

Novinky v e-shopu Yacht Service