Dříve než se rozhodneme udělat si tzv. „ řidičský průkaz na lodˇ“jak se u nás často inzeruje, je dobré si ujasnit co vlastně chceme a potřebujeme ke svému vyžití. Jestliže budu mít doma nafukovací člun se kterým se vydám na dovolenou do Chorvatska, tak bude zbytečné dělat si průkaz k vedení námořní jachty. V takovém případě vystačím s Mezinárodním průkazem vůdce rekreačního plavidla, který má platnost ve vzdálenosti do 1 námořní míle od břehu (1 námořní míle = 1852 m). Zkoušky organizuje Plavební úřad, viz www.plavebniurad.cz

My se dále budeme zabývat situací, kdy budeme mít v úmyslu plout po moři na námořní jachtě. Námořní jachta je podle zákona č. 61/2000 o námořní plavbě námořní plavidlo, jehož délka trupu přesahuje 2,5 m a nepřesahuje 24 m, je vybavené plachtami nebo motorem nebo obojím. Druhy průkazů způsobilosti k vedení námořní jachty se rozlišují podle rozsahu oprávnění na:

A - velitel jachty oceánské plavby

(Yachtmaster Ocean)
držitel průkazu je oprávněn vést jachtu na volném moři bez omezení.

B - velitel jachty mořské plavby

(Yachtmaster Offshore)
držitel průkazu je oprávněn vést jachtu na moři s omezením plavby do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie.

C - velitel jachty pobřežní plavby

(Yachtmaster Coastal)
– je oprávněn vést jachtu o maximální délce 16 metrů, s omezením plavby do vzdálenosti nejvýše 20 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6 stupňů Beafortovy stupnice.

Je logické, že nejprve musíme získat průkaz oprávnění pro oblast plavby C. Státní správu a státní dozor ve věcech námořní plavby vykonává Ministerstvo dopravy a spojů, které plní funkci Námořního úřadu (dále je „Úřad“). Adresa Úřadu je: Ministerstvo dopravy, Námořní úřad, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1.
Úřad vydává průkazy způsobilosti na základě písemné žádosti o vydání průkazu. Žádost o vydání průkazu musí být doložena:

 1. osvědčením o úspěšně složené zkoušce. U oblasti plavby C se jedná o teoretickou a praktickou zkoušku, u oblasti plavby B a A se ověřují teoretické znalosti.
 2. dokladem o praxi na jachtě. Pro oblast plavby C je předepsaná praxe na jachtě v délce námořní plavby nejméně 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty.
  Uchazeč o oprávnění B musí prokázat praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 1000 námořních mil ve funkci velitele námořní jachty a nejméně 1500 námořních mil ve vzdálenosti větší než 10 námořních mil od pobřežní linie pod dohledem velitele jachty.
  Uchazeč o oprávnění A prokáže praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 5000 námořních mil ve funkci velitele jachty.
 3. Dokladem o praktické zkoušce u oblasti plavby C. Doklad vystaví jachetní instruktor. Seznam instruktorů oprávněných vystavit doklad o praktické zkoušce je na: www.mdcr.cz
 4. platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců. Seznam lékařů oprávněných vystavovat osvědčení o zdravotní způsobilosti: www.mdcr.cz
 5. barevnou fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm.
 6. dokladem o zaplacení správního poplatku - kolek v hodnotě 500,-Kč.

Výše uvedené platí pro všechny průkazy způsobilosti. My se nyní zaměříme na průkaz způsobilosti pro oblast plavby C. Je dobré vědět, že musíme dosáhnou věku 18 let. Zkouška k prokázání odborné způsobilosti se skládá před zkušební komisí tvořenou minimálně čtyřmi zkušebními komisaři. Zkušební komisaře jmenuje pro jednotlivé odbornosti Úřad.

Požadované teoretické znalosti se ověřují z těchto předmětů:

 1. základy námořního práva a Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972.
 2. nautika
 3. navigace
 4. meteorologie
 5. základy angličtiny
 6. základy poskytování první pomoci

Zkouška se provádí na základě vyplněné přihlášky k provedení zkoušky. Přihlášku obvykle poskytují školicí střediska, nebo ji lze stáhnout na: www.mdcr.cz

Znalosti se ověřují ústním přezkoušením po předchozí úspěšně vykonané písemné zkoušky z navigace. Jinými slovy, navigace se skládá z písemné a ústní zkoušky, ostatní předměty ze zkoušky útní. Uchazeč je hodnocen klasifikačním stupněm vyhověl, případně nevyhověl.

Praktické znalosti se ověřují na jachtě na moři. Jedná se o přípravu na plavbu, manévrování s jachtou, vedení plavby a řešení mimořádných situací.

Praktické zkoušce zpravidla předchází několikadenní výcvik na jachtě. Praktickou zkoušku mohou provádět pouze jachetní instruktoři jmenovaní Úřadem.

Praxe na jachtě se prokazuje výpisem z lodního deníku, který je potvrzený velitelem jachty nebo námořním úřadem pobřežního státu nebo zápisem praxe například v jachtařské knížce. Zápis provede velitel jachty. Jachtařskou knížku lze zakoupit u nás v e-shopu.

Ke zkoušce z teoretických znalostí se lze připravit samostudiem nebo je možné navštívit přípravný kurz organizovaný školicím střediskem námořního jachtingu. K samostudiu je možné zakoupit učební skripta na www.yachtservice.cz/e-shop , školicí střediska obvykle skripta poskytují v rámci přípravného kurzu.

Školicí střediska organizují přípravné kurzy průběžně po celý rok podle zájmu uchazečů. Některá střediska jsou schopna zorganizovat i individuální přípravu po dohodě s uchazečem. Při volbě školicího střediska je dobré si ověřit co vlastně středisko nabízí. Jaké používá učebnice, jaká je navigační mapa, na které se budete připravovat (může být barevná nebo černobílá kopie), jestli dostanete k dispozici rýsovací potřeby pro navigaci, jak dlouho trvá přípravný kurz, jaká bude účast (je rozdíl, je-li uchazečů osm nebo třicet). Na Úřadě si rovněž můžete ověřit, jaká je kvalita jednotlivých školicích středisek atd. Každému vřele doporučuji si takové informace předem opatřit, uchazeči někdy až u zkoušky zjistí, že na zkoušku nejsou připraveni.

Školicí střediska zpravidla rovněž organizují praktické kurzy na moři zakončené praktickou zkouškou. Kurzy jsou obvykle týdenní. Některá střediska nabízejí teorii současně s praktickým kurzem.
Většina praktických kurzů je organizována v Chorvatsku. Ubytování je vždy na jachtě a cena za kurz obvykle nezahrnuje dopravu, stravování na jachtě, spotřebované pohonné hmoty, poplatky za stání v marinách atp. I zde doporučuji informovat se předem, co přesně cena kurzu zahrnuje a co ne. Je dobré si vyžádat osnovy praktického výcviku a zeptat se, jaký jachetní instruktor bude provádět výcvik. Co je platné, když on sám je vynikající jachtař, nedokáže ale svoje zkušenosti předat, nebo z obavy o poškození jachty nenechá uchazeče přistávat v marinách. Tady bych si asi od školicího střediska vyžádal telefonní čísla zákazníků a informoval se o průběhu výcviku.

Ceny: cena přípravného teoretického kurzu je kolem 5 000,-Kč Některá střediska mají nízké ceny, veškeré pomůcky a učební skripta si ale musíte zakoupit. Ceny praktických kurzů se pohybují od 11 000,-Kč do 16 000,-Kč za týden školení.
Zbývá cena za zkoušku z teoretických znalostí: pohybuje se podle počtu zkoušených od 800,- Kč výše. Některá školicí střediska nabízení laciný teoretický kurz, poté to dohánějí vysokou cenou za zkoušku. I zde je dobré se předem informovat.

Část školicích středisek se v nabídce rovněž prezentuje jako „akreditované školicí středisko“. Něco takového neexistuje, jde v podstatě o klamavou reklamu.

Otázka je, jestli se to vše vyplatí. Pokud máte v úmyslu se námořnímu jachtingu věnovat dlouhodobě, tak určitě ano, na jednorázový výlet bych si asi zaplatil kapitána. Jeho cena se pohybuje od 80,- do 120,- EUR za jeden den. I zde je nutné přemýšlet. Laciný skipper může být nadšencem, který vítá příležitost jak si zaplachtit a ještě dostat zaplaceno.
Na druhé straně je třeba si uvědomit, že námořní jachting není jenom o tom, jestli umím nebo neumím postavit správně plachtu, nebo zakotvit. Je především o odpovědnosti, kterou na sebe přebírám. O odpovědnosti za zdraví své rodiny, která mi v krizové situaci nepomůže, protože často neví jak. Na tuto otázku si každý z nás musí odpovědět sám. Jedno anglické přísloví říká: “In a calm sea every man is a sailor“. Pro nás suchozemce to platí dvojnásobně.

Novinky v e-shopu Yacht Service