Níže uvedené osnovy teoretických kurzů jsou totožné s původním návrhem Vyhlášky č. 315/2000 Sb. Osnovy měly tvořit přílohu Vyhlášky, bohužel nebyly spolu publikovány.
V průběhu let se část osnov přestala zkoušet. Na příklad, v navigaci se nezkouší a proto ani neškolí problematika deviace. U stupně C to má smysl, u ostatních stupňů by se měla zkoušet.
Látka v osnovách se dnes zkouší u uchazečů o zkušební komisaře, tam je důkladná znalost problematiky nutná. Proto ji berte pouze jako informativní.

Rozsah znalostí pro zkoušky odborné způsobilosti velitelů námořních jachet.

Základy námořního práva a COLREG 1972

C - pobřežní plavba

 • 1.1. Přehled mezinárodních a českých právních předpisů upravujících problematiku námořního práva
 • 1. Pojem námořní plavba, definice námořní jachty, vlastník a provozovatel námořní jachty, podstata práva vlajky, námořní rejstřík a hlavní zapisované údaje, rejstříkový list
 • 1.3. Technická způsobilost námořní jachty, rejstříkový přístav a označení námořní jachty, povinné doklady na námořní jachtě, povinnosti a oprávnění velitele námořní jachty, opatření při neodvratné zkáze námořní jachty
 • 1.4. Zásady vyvěšování státní vlajky na námořních jachtách, užívání jiných vlajek, vyvěšování vlajek jiných států, rozměry vlajky
 • 1.5. Základní technické údaje o jachtě, údaje v seznamu posádky, prozatímní povolení k plavbě
 • 1.6. Oblasti plavby námořní jachty, druhy průkazů způsobilosti k vedení námořní jachty
 • 1.7. Podmínky pro vydání průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty
 • 1.8. Odstraňování odpadků z jachet na moři
 • 1.9. Doklady nutné pro vplutí a vyplutí z přístavu, kontroly na jachtě při vplutí a vyplutí
 • 1.10. Udělení pomoci na moři, udělení pomoci v nouzi, právní následky udělení pomoci v nouzi
 • 1.11. Nehody na moři, postup při srážce plavidel, srážka s jinou jachtou, srážka se zakotvenou nebo vyvázanou jachtou
 • 1.12. Platnost pravidel COLREG 1972, základní pojmy: plachetnice, loď se strojním pohonem, loď provádějící lov ryb, plavidlo s omezenou manévrovací schopností, neovladatelné plavidlo, loď omezená svým ponorem, lodě ve vzájemném dohledu, plavidlo za plavby, snížená viditelnost
 • 1.13. Nepřetržité pozorování za plavby, bezpečná rychlost, nebezpečí srážky
 • 1.14. Úzká plavební dráha a systém rozdělené plavby
 • 1.15. Vzájemné vyhýbání se plachetnic, předjíždění, lodě plující proti sobě, křižování
 • 1.16. Činnost lodě, která uvolňuje cestu a činnost lodě, které je cesta uvolňována
 • 1.17. Vzájemné povinnosti lodí a plavba v podmínkách snížené viditelnosti
 • 1.18. Definice světel, světla lodí se strojním pohonem za plavby, vlečení a tlačení lodí
 • 1.19. Světla plachetnice a veslice za plavby, světla rybářských lodí
 • 1.20. Světla neovladatelné lodě, lodí zakotvených a lodě nasedlé na dno
 • 1.20. Světla lodí s omezenou manévrovací schopností a lodí omezených svým ponorem, světla lodivodských plavidel
 • 1.2
 • 1. Zařízení k podávání zvukových signálů, manévrové a výstražné signály
 • 1.23. Zvukové signály při snížené viditelnosti: loď se strojním pohonem, plachetnice, rybářské lodě, vlečení, loď zakotvená a loď nasedlá na dno
 • 1.24. Signály pro upoutání pozornosti, nouzové signály

B - mořská plavba

 • 1.1. Druhy pojištění námořní jachty, pojištění posádky námořní jachty, atesty záchranných prostředků
 • 1.2. Organizace záchranné služby na moři, záchrana osob a majetku na moři
 • 1.3. Srážka plavidel : vzájemná pomoc, výměna informací, odpovědnost plavidla, nahlášení srážky
 • 1.4. Právní režim plavby na volném moři a v pobřežních vodách
 • 1.5. Informativní znalost předpisů SOLAS 73/78 a MARPOL 73/78
 • 1. Důkladná znalost témat 1.1. - 1.9. stanovených pro oblast C - pobřežní plavba COLREG 1972 - důkladná znalost témat 1.10. - 1.22. stanovených pro oblast C - pobřežní plavba.

A - oceánská plavba

Důkladná znalost témat stanovených pro oblasti C - pobřežní plavba a B - mořská plavba.

Navigace

C - pobřežní plavba

A. Písemná část

Určení výchozí polohy ze dvou náměrů, z polohy plavba daným kurzem kompasovým a danou rychlostí plavby při zahrnutí deviace, deklinace a působení větru, po určité době plavby záměr plout do stanoveného místa - výpočet kurzu kompasového při působení větru, deklinace a deviace.

B. Ústní část

 • 2.1. Základní informace o Zemi - osa, póly, rovník, rovnoběžka, poledník, zeměpisná šířka a zeměpisná délka
 • 2.2. Vzdálenost v navigaci, jednotka rychlosti, měření rychlosti jachty, měření hloubky, okružní a rumbový systém značení směru
 • 2.3. Pojem deklinace, její výpočet v daném roce, značení na mapách, magnetický a náměrový kompas
 • 2.4. Pojem deviace, práce s deviační tabulkou, výpočet kurzu reálného z kurzu kompasového a naopak
 • 2.5. Působení větru na jachtu za plavby, výpočet kurzu vodou a výpočet kurzu kompasového z kurzu vodou, stanovení velikosti snosu větrem na jachtě
 • 2.6. Poziční linie, určení polohy jachty ze dvou náměrů, ze dvou nesoučasných náměrů na jeden objekt, náměr a hloubka, náměr a světlo na obzoru
 • 2.7. Rozdělení námořních map podle použití, měřítko, titul mapy, datum a číslo mapy, značení hloubek, kontury dna, používané znaky a zkratky na námořní mapě
 • 2.8. Majáky, charakteristiky světel, jejich zkratky, vyhledávání světel ve Spisu světel, význam jednotlivých rubrik, nominální, geografický a skutečný dosah světla, sektory světel, náběžníková světla a plavba v linii náběžníku
 • 2.9. Systém IALA
 • 2.10. Plavby v blízkosti pevniny, plavba za snížené viditelnosti, plavba v noci
 • 2.11. Práce na mapě, lodní deník a jeho vyplňování
 • 2.12. Základy systému GPS, plavební body, COG, SOG, XTE

B - mořská plavba

A. Písemná část

 • a) Výpočet časového rozpětí vplutí jachty do přílivového přístavu nebo časového rozpětí vyplutí jachty z přílivového přístavu
 • b) Pro zadaný kurz dnový výpočet kurzu kompasového při zahrnutí přílivového proudu, snosu větrem, deklinace a deviace

B. Ústní část

 • 1.1. Princip Merkatorovy projekce map, navigační zbočení (plavba po rovnoběžce)
 • 1.2. Opravy námořních map (Notices to Mariners), navigační varování, Mezinárodní signálový kód, katalog námořních map a námořních publikací, druhy námořních publikací
 • 1.3. Princip magnetického kompasu, deklinace na generální a pobřežní mapě, metody stanovení deviace kompasu, sestrojení deviační tabulky
 • 1.4. Rychlost jachty po vodě a nad dnem, uplutá vzdálenost po vodě a nad dnem, princip logu a typy logů, určení rychlosti plavby bez pomoci logu, způsoby měření hloubky, druhy sond
 • 1.5. poloha jachty, způsoby určení polohy, poziční linie, druhy pozičních linií a jejich měření v praxi, stanovení polohy z pozičních linií (dva nebo více náměrů, náměr a vzdálenost, dvě nebo více vzdáleností, dva nebo více nesoučasných náměrů nebo vzdáleností, z vodorovných úhlů, náměr a hloubka, vzdálenost na traversu)
 • 1.6. Značení objektů na pobřeží, druhů dna, břehů, identifikace navigačních znaků podle tvaru, charakteristiky světla a barvy, stálých a přílivových proudů, mlhové signály
 • 1.7. Teorie vzniku přílivových jevů a jejich vliv na pobřežní navigaci, druhy přílivů, hladiny přílivů a odlivů, nulová úroveň mapy, přílivová křivka, přílivové tabulky a práce s nimi, výpočet výšky přílivu pro standardní a sekundární přístavy
 • 1.8. Stanovení směru a velikosti přílivového proudu z navigačních map a atlasů přílivových proudů, astronomické, atmosférické a geografické vlivy na výšku přílivu a velikost přílivového proudu
 • 1.9. Radionavigace na moři, druhy radiomajáků, šíření radiových vln, princip radaru, radarové nákresy
 • 1.10. Princip radiobóje EPIRB, použití Navtexu, zásady systému GMDSS
 • 1.11. Každodenní praxe navigátora, navigace v noci a za snížené viditelnosti, plánování trasy použitím GPS

A - oceánská plavba

A. Písemná část

Určení parametrů astronomické poziční linie z měření výšky Slunce nebo Měsíce

B. Ústní část

 • 1.1. Loxodroma a plavba po loxodromě - loxodromický a Merkatorův trojúhelník, výpočet parametrů loxodromy
 • 1.2. Ortodroma a princip plavby po ortodromě, rozdíl mezi loxodromou a ortodromou, výpočet délky ortodromy a počátečního úhlu ortodromy
 • 1.3. Sestrojení sítě souřadnic Merkatorovy mapy
 • 1.4. Princip a funkce sextantu, chyby sextantu a jejich odstranění, případně zahrnutí do výpočtu, použití sextantu v terestrické navigaci
 • 1.5. Nebeská sféra, systém nebeských souřadnic, souřadnice nebeských těles, sférický trojúhelník
 • 1.6. Astronomický almanach a navigační tabulky, výpočet LHA, deklinace a oprava změřené výšky Slunce a Měsíce
 • 1.7. Měření času na jachtě, časová pásma, UTC (GMT), LMT, ZT a vzájemné přepočty, změna datum při překročení poledníku linie změny datum (Date Line).
 • 1.8. Určení zeměpisné šířky v momentě kulminace Slunce, určení celkové opravy kompasu z azimutu nebeských těles
 • 1.9. Stanovení polohy jachty z astronomických pozičních linií

Meteorologie

C - pobřežní plavba

 • 1.1. Zemská atmosféra, základní meteorologické prvky a jevy, troposféra a její vertikální rozložení, počasí a podnebí
 • 1.2. Změna teploty vzduchu s nadmořskou výškou, inverze a izotermie teploty vzduchu, teplotní pásma Země
 • 1.3. Tlak vzduchu - jednotky tlaku vzduchu, měření tlaku vzduchu, změna tlaku vzduchu s nadmořskou výškou, izobara a tlakové útvary
 • 1.4. Vlhkost vzduchu - stav nasycení, relativní (měrná) vlhkost vzduchu, rosný bod, kondenzace vodní páry
 • 1.5. Směr větru v tlakových útvarech, rychlost větru, Beaufortova stupnice, mořská a pevninská bríza, lokální větry - bora, sirocco, mistral, meltemi, jugo
 • 1.6. Vznik oblaků, klasifikace oblaků, složení oblaků a srážky, mlha a její druhy
 • 1.7. Vzduchové hmoty - třídění vzduchových hmot, vlastnosti stabilní a labilní vzduchové hmoty
 • 1.8. Atmosférické fronty - oblačnost, srážky, vítr v teplé, studené a okluzní frontě, značení front na synoptických mapách
 • 1.9. Zdroje informací o meteorologické situaci, odhad nebezpečné situace z vlastního ozorování, předpověď počasí ze synoptické mapy

B - mořská plavba

 • 1.1. Vliv slunečního záření na atmosférické procesy, ohřívání a ochlazování zemského povrchu, adiabatický děj
 • 1.2. Teplotní zvrstvení ovzduší - stabilní, instabilní a indifrentní zvrstvení ovzduší a tvorba oblačnosti v jednotlivých zvrstvení
 • 1.3. Vztah mezi směrem větru a izobarami, Buys Ballotův zákon, vztah mezi tlakovým gradientem a rychlostí větru, všeobecná cirkulace atmosféry
 • 1.4. Vznik srážek, atmosférické jevy - hydrometeory, fotometeory
 • 1.5. Charakteristika vlnění, hlavní parametry vlnění, vliv hloubky na profil vlnění, předpověď rozvoje vlnění
 • 1.6. Třídění vzduchových hmot, advekce, vznik atmosférických front, třídění front
 • 1.7. Změny tlaku, větru, teploty, oblačnosti, srážek a dohlednosti při přechodu teplé, studené a okluzní fronty
 • 1.8. Stadia vývoje tlakových níží, pohyb níží, podružné tlakové níže, stadia vývoje anticyklón, dráhy anticyklón a anticyklonální počasí
 • 1.9. Předpověď počasí ze synoptické mapy a z vlastního pozorování

A - oceánská plavba

 • 1.1. Rozložení tlaku vzduchu na povrchu Země, převažující směr větrů, monzunová cirkulace v Bengálské zátoce, Arabském a Jihočínském moři, pasátová cirkulace na severní a jižní polokouli, intertropická zóna konvergence
 • 1.2. Rozdělení tropických poruch podle síly větru, oblasti, podmínky a vzniku tropických cyklon, trasy tropických cyklon, kvadranty tropické cyklony
 • 1.3. Změny denního chodu tlaku vzduchu blížící se tropické cyklony, určení centra, vzdálenosti a kvadrantu blížící se tropické cyklony
 • 1.4. Manévrování plachetnicí a motorovou jachtou při přechodu tropické cyklony na severní a jižní polokouli
 • 1.5. Tropické cyklony na Atlantiku, Arabském moři a Bengálské zátoce
 • 1.6. Tropické cyklony v severní části Tichého oceánu včetně jihočínského moře
 • 1.7. Tropické cyklony v jižní části Indického a Tichého oceánu
 • 1.8. Vznik oceánských proudů a jejich charakteristika, proudy v severním a jižním Atlantiku
 • 1.9. Oceánské proudy Indického a Tichého ocánu
 • 1.10. Mapy Routeing Charts.

Nautika

C - pobřežní plavba - omezení na motorové jachty

 • 1.1. Názvosloví částí jachty, hlavní rozměry, příčná a směrová stabilita
 • 1.2. Bezpečnostní vybavení jachty - individuální záchranné prostředky, pyrotechnické prostředky
 • 1.3. Příčiny požárů a prevence, protipožární prostředky
 • 1.4. Syntetická lana na jachtě, druhy základních uzlů
 • 1.5. Příprava jachty k plavbě - kontrola vybavení a funkčnosti zařízení
 • 1.6. Vyvázání jachty u břehu, druhy kotev, zakotvení jachty
 • 1.7. Manévr muž přes palubu, opuštění jachty
 • 1.8. Nasednutí jachty na dno
 • 1.9. Základní rozlišení používaných motorů, druhy chlazení, palivová instalace, výměna oleje a filtrů, kontrolní přístroje
 • 1.10. Druhy lodních vrtulí, jejich vliv na plavbu
 • 1.11. Elektrická instalace na jachtě - akumulátory a jejich údržba, kapacita akumulátorů, dobíjení akumulátorů
 • 1.12. Druhy vařičů, kontrola a údržba systému LPG

C - pobřežní plavba - bez omezení

 • 1.1. Názvosloví částí jachty, hlavní rozměry, druhy takeláže, příčná a směrová stabilita
 • 1.2. Aerodynamická a hydrodynamická síla, rovnováha sil a momentů
 • 1.3. Bezpečnostní vybavení jachty - individuální záchranné prostředky, pyrotechnické prostředky
 • 1.4. Příčiny požárů a prevence, protipožární prostředky
 • 1.5. Syntetická lana na jachtě, druhy základních uzlů, stálé lanoví a okutí, druhy ocelových lan, spojování lan s okutím
 • 1.6. Příprava jachty k plavbě - kontrola vybavení a funkčnosti zařízení
 • 1.7. Zásady manévrování plachetnicí - stavění plachet, návětrnost a závětrnost plachetnice, refování plachet za plavby, základní obraty
 • 1.8. Vyvázání jachty u břehu, druhy kotev, zakotvení jachty
 • 1.9. Manévr muž přes palubu, opuštění jachty
 • 1.10. Nasednutí jachty na dno
 • 1.11. Základní rozlišení používaných motorů, druhy chlazení, palivová instalace, výměna oleje a filtrů, kontrolní přístroje
 • 1.12. Druhy lodních vrtulí, jejich vliv na plavbu
 • 1.13. Elektrická instalace na jachtě - akumulátory a jejich údržba, kapacita akumulátorů, dobíjení akumulátorů
 • 1.14. Druhy vařičů, kontrola a údržba instalace LPG

B - mořská plavba

 • 1.1. Příčná, podélná a dynamická stabilita jachty
 • 1.2. Záchranný ostrůvek a jeho použítí, EPIRB -základní informace o funkci a přivolání pomoci
 • 1.3. Systém hlídek na jachtě za plavby, procvičování záchranných manévrů, kontrola a údržba jachty za plavby
 • 1.4. Vlečení - druhy vlečení , mořská kotva a její použití, vlečení lan za těžkého počasí
 • 1.5. Příprava jachty a posádky k plavbě za těžkého počasí, ustavení jachty pod plachtami do driftu, plavba motorovou jachtou v těžkém počasí, příčiny převržení jachty a možná prevence
 • 1.6. Zásobení jachty na delší plavbu, zásady výživy, systém pitné a užitkové vody
 • 1.7. Havárie takeláže, kormidelního zřízení, zatékání do jachty

A - oceánská plavba

Důkladná znalost témat stanovených pro oblast plavby B - mořská plavba a C - pobřežní p lavba bez omezení
Osvědčení o znalosti osobních a záchranných technik vydaný na základě STCW 1995

Základy zdravotní péče

C - pobřežní plavba

 • 1.1. Zásady vybavení lékárničky v pobřežní plavbě
 • 1.2. Obecné principy první pomoci na jachtě, resuscitace
 • 1.3. Neprůchodnost dýchacích cest, zástava dechu, dýchání z plic do plic, nepřímá srdeční masáž, zásady resuscitace dítěte
 • 1.4. Šok, bezvědomí
 • 1.5. Krvácení, popálení a poleptání, úrazy elektrickým proudem
 • 1.6. Zlomeniny, podvrtnutí a vymknutí kloubu, poranění lebky, poranění páteře
 • 1.7. Poranění hrudníku a břicha, poškození teplem, poškození chladem
 • 1.8. Tonutí, mořská nemoc, tropické infekce a intoxikace, nebezpeční mořští živočichové
 • 1.9. Otravy, náhlé břišní příhody, průjmové stavy, náhlé interní stavy, srdeční infarkt, cukrovka
 • 1.10. Přivolání pomoci, příprava postižného k transportu

B - mořská plavba

Důkladná znalost osnov pro oblast plavby C - pobřežní plavba

A - oceánská plavba

Průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci vydaný na základě ustanovení STCW 1995.

Základy angličtiny

C - pobřežní plavba

 • 1.1. Číslovky
 • 1.2. Znalost základní frazeologie potřebné pro komunikaci s přístavními orgány

B - mořská plavba

 • 1.1. Dovednost vytvořit korespondenci s námořním úřadem nebo účastníky námořního provozu
 • 1.2. Znalost frází z Mezinárodního námořního komunikačního slovníku (Standard Marine Navigational Vocabulary)

A - oceánská plavba

 • 1.Přezkoušení znalostí pro oblast plavby B - mořská plavba

Novinky v e-shopu Yacht Service